EN TIDSRESA SOM GÅR TILLBAKA 2000 ÅR

Petersvik kan liknas vid ett sommarsyskon till Sundsvalls berömda stenstad – fast här är det regionens trähustradition som är representerad med ståtliga sommarvillor i trä. Stadsdelens historia sträcker sig dock väsentligt mycket längre tillbaka i tiden, hela 2000 år.

Ofta hörs i debatten om Petersvik att det bara handlar om ”överklassens gamla sommarvillor”. I själva verket är Korsta-Petersvik ett sammanhängande grönområde mellan Johannedalsvägen och Sundsvallsfjärden. På många sätt är det en unik plats.

Inom detta område kan man se och förstå Medelpads årsringar under 2000 år. Cirka fyra kilometer norrut finns Medelpads största gravfält med cirka 40 gravhögar och stensättningar. De äldsta fynden dateras till 200–300-talen e.Kr. Sedan vidtar det öppna odlingslandskapet i Korsta by med jordbruksmark som ännu hävdas. Längre ner vid havet fanns ursprungligen Korstaböndernas betesmarker. 

Sommarnöjen i trä

Under 1800-talets senare del började tomter styckas av för sommarnöjen. Det blev praktfulla sommarvillor, en njutning för ögat och en hantverksskicklighet som vi ännu beundrar.

Bland namnen på de första nybyggarna i Petersvik återfinns träpatroner som Carsten Jacobsen på Tunadal och Magnus Arhusiander på Heffners, tobakshandlaren Gottfrid Östeman (vars butik ännu drivs som Sundsvalls Tobak på Storgatan 20), provinsialläkaren Olle Söderbaum, byggmästaren C. A. Olsson, "Bygg-Olle", med hustrun Clara och näringslivs- och kulturparet Johan Fredrik och Anna Cornell.

Längtan till hav och natur

Sommarvillaepoken var ett uttryck för tidsandan att söka sig till hav och natur för att få frisk luft och solljus. Trädgårdarna sköttes under sommaren av anställda kullor från Dalarna, som förfogade över en egen bostad. Flera av dessa ”kullstugor” finns kvar – ett egenartat bebyggelsearv.

Efter första världskriget började Petersvik utvecklas till ett friluftsområde för allmänheten. Sommarhem för barn och ungdomar inrymdes i några av villorna och bebyggelsen kompletterades med mindre sommarstugor och ett aktivt friluftsliv med havsbad.

Hot om exploatering – som stoppades

I slutet av 1960-talet byggdes Tunadalshamnen och delar av kustbandet med sommarstugor och strandpromenad utplånades. Med närheten till Ortvikens pappersbruk har exploateringshotet legat tungt över Petersvik ända sedan 1970-talet. På grund av miljögifter, och ointresse från kommunens ledande politiker, avvecklades havsbadet vid Tomtebo – som ändå har fortsatt att vara ett populärt utflyktsmål. 

På 1990-talet drev fastighetsägarna i Petersvik en kamp mot SCA:s planer på att bygga ut Ortvikens pappersbruk. Petersvik-Korsta ansågs som värdefullt natur- och kulturområde och det mesta av området skyddades i detaljplanen, som dock medgav en utbyggnad av Ortvikenfabriken. Fortfarande 25 år senare har dock fabriken inte byggts ut – under 2015 har istället produktionen minskat med 25 procent.

Snabba beslut om fullständig utplåning

År 2007 dammades de gamla planerna av igen, men nu med en delvis ny inriktning: anläggandet av en så kallad logistikpark i samverkan mellan Sundsvalls kommun och SCA. Under kort tid forcerades beslutet om en ny översiktsplan 2009 som helt utplånade Petersvik- och Granliområdet till förmån för järnvägsspår, lagerbyggnader och ny kajanläggning – en satsning skräddarsydd för en orealistisk 300-procentig expansion av Ortvikens produktion till år 2025. 

Konsekvenserna av det stora, omvälvande projektet nådde inte ut till den breda allmänheten: en total förstörelse av Petersviksområdet med dess värdefulla kulturarv.

Tvångsinlösen av familjer i Petersvik

Sundsvalls kommun ville naturligtvis lösa in fastighetsägarna, men långtifrån alla var beredda att överge sina hem och släktgårdar för den skräckvision som presenterades: Petersvik ingjutet i betong och asfalt.

Kommunen vände sig då till regeringen som 2013 beviljade kommunen möjligheten att expropriera, det vill säga tvångsinlösa, kvarvarande fastighetsägare. I maj 2015 fick kommunen enligt dom i Mark- och miljödomstolen också rätt att överta fastigheterna med förtida tillträde, vilket skedde redan den 1 oktober samma år.

Redan under 2011 och 2012 lät Sundsvalls kommun riva de flesta av de mindre och moderna byggnaderna i Petersvik. Några av dessa hade dock en längre historia, men någon dokumentation gjordes aldrig. Skogs- och hygienbolaget SCA rev 2013 den anrika Villa Skogshyddan, som bolaget hade köpt från Missionskyrkan sju år tidigare och ej underhållit. Byggnaden var dock fortfarande i relativt gott skick, vilket bland annat en dokumentationsrapport från Sundsvalls museum bekräftar.

Fortfarande en rik kulturmiljö

Trots de rivningar som redan ägt rum och ovisshet om framtiden är Petersvik fortfarande en rik kulturhistorisk miljö. De historiska villor som ännu 2016 är bevarade är Villa Solbacken, Villa Hållnäs, Villa Thurebo, Villa Granli, Villa Kaptensudden, Villa Viken, ”Tornvillan” (Villa Ellensberg) samt Villa Grankulla. 

Villorna omges av historiska trädgårdar och vissa sidobyggnader som kullstugor, badhus, uthus, paviljonger med mera. Därtill ska läggas närheten till vattnet, Tjuvholmen och Korsta med sitt ålderdomliga jordbrukslandskap och gravfält från järnåldern.

Petersvik har med andra ord en fantastisk potential att bli en attraktiv stadsdel för grönt byggande i Sundsvall.